Algemene Voorwaarden Missionbyrika

Deze Website (zoals hieronder gedefinieerd) is eigendom van Missionbyrika 

Contactgegevens: Rika Vermeiren, oprichter

Maatschappelijke zetel: Hoge Meerheuvel 12, 2960 Brecht

Telefoon: +32472877557

E-mail: info@missionbyrika.be

Ondernemingsnummer: BE 0772 736 048

Artikel 1 - Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) worden de volgende definities gehanteerd.

 - Content: Alle informatie die door Missionbyrika op de Website, bij uitvoering van de Dienst en in het Werkboek en E-book aangeboden wordt, waaronder maar niet beperkt tot de tekst, links, foto’s, logo’s, audiomateriaal, videomateriaal en audiovisueel materiaal.

- Derden: Elke andere partij dan Missionbyrika - Dienst: De opleidingen die Missionbyrika aan de Gebruiker verleent op basis van de tussen Missionbyrika en de Gebruiker gesloten Overeenkomst en aangeboden wordt op een extern online platform (bv. Huddle).

- E-book: het boek met als titel “In 4 stappen naar een vrijer leven” en auteur Rika Vermeiren.

- Gebruiker: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die deze Website betreedt en/of gebruik maakt van de Dienst.

- IE-rechten: Alle intellectuele eigendom rechten waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten en naburige rechten.

- Overeenkomst: De overeenkomst die de Gebruiker met Missionbyrika sluit ten behoeve van het gebruik van de Dienst. De overeenkomst wordt gesloten door registratie op de Website door de Gebruiker in combinatie met de uitvoering van de overeengekomen betaling.

- Website: De website www.missionbyrika.com

- Werkboek: Het boek dat te koop aangeboden wordt bij het verlenen van de Dienst

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op i) elk gebruik dat de Gebruiker van de Website en de Dienst maakt, en ii) alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Missionbyrika.

Artikel 3 - Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden

3.1 Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van deze Website, aanvaardt en stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden

4.1 Het staat Missionbyrika vrij om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Missionbyrika verzoekt de Gebruikers deze Algemene Voorwaarden telkens te lezen voordat zij deze Website bezoeken en gebruik maken van de Dienst. De versie van deze Algemene Voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 20/02/2022. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden.

Artikel 5 - Beschikbaarheid

5.1 Missionbyrika is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker (onderdelen van) de Dienst, de Website, en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website.

5.2 Missionbyrika garandeert niet dat de Website, de Content, en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken.

Artikel - 6 IE-rechten

6.1 De Content en de look-and-feel van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en behoren toe aan Missionbyrika en/of Derden die de rechtmatige eigenaars of licentiehouders ervan zijn.

6.2 Niets in deze Algemene Voorwaarden is bedoeld om enige IE-rechten aan de Gebruiker over te dragen en/of in licentie te geven aan de Gebruiker.

6.3 Elke reproductie, publicatie, adaptatie en/of vertaling van het geheel of een deel van de Content en/of look-and feel van deze Website is verboden zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Missionbyrika en/of de Derden die de rechtmatige eigenaars of licentiehouders ervan zijn. In geval van inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten zal Missionbyrika verplicht zijn om onmiddellijk alle nodige maatregelen te treffen om deze inbreuken te doen stoppen en om vergoeding te bekomen voor de geleden schade

Artikel 7 - Garanties en waarborgen

7.1 Missionbyrika garandeert dat zij de Dienst met redelijke zorg zal verlenen.

7.2 Missionbyrika garandeert en waarborgt dat de Content, geen inbreuk maakt op de rechten van Derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, morele rechten en portretrechten, merken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten.

7.3 De Gebruiker aanvaardt dat De Content enkel worden meegedeeld ten informatieve titel. Missionbyrika geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en accuraatheid van de Content, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

7.4 De Content kan in geen geval worden beschouwd als specifiek of persoonlijk investerings- en of beleggingsadvies. Missionbyrika is geen beleggingsonderneming en de Content bevat evenmin enige informatie die onder de noemer ‘onderzoek op beleggingsgebied’ kan vallen. In het bijzonder garandeert Missionbyrika niet dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker bepaalde resultaten zal opleveren, bijvoorbeeld een vooruitgang in Bedrijfsresultaten.

Artikel 8 - Beperking van aansprakelijkheid

8.1 Missionbyrika is niet aansprakelijk voor enige onjuiste, onrechtmatige of onvolledige Content.

8.2 Missionbyrika is niet aansprakelijk voor enige mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreekse als onrechtstreekse, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winsten en/of geleden verlies, die de Gebruiker zou lijden naar aanleiding van een bezoek aan deze Website, de verstrekte Content of het gebruik ervan. Missionbyrika is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van deze Website veroorzaakt door handelen of nalaten van Derden, daaronder begrepen doch niet beperkt tot virussen, computercriminaliteit of hacking.

8.3 Missionbyrika is niet aansprakelijk voor het slecht functioneren of de tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Content of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die hieruit zou kunnen voortvloeien.

8.4 De Gebruiker draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor (de gevolgen van) het gebruik dat hij maakt van de Content. Gelieve er in ieder geval rekening mee te houden dat beleggen en ondernemen substantiële risico’s en onzekerheden met zich meebrengt.

8.5 Deze Website kan hyperlinks bevatten naar websites van Derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar dergelijke websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring of bekrachtiging van de inhoud ervan. Missionbyrika verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

8.6 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste nalatigheid van Missionbyrika zelf en/of haar leidinggevenden.

Artikel 9 - Overmacht

9.1 Missionbyrika is niet verantwoordelijk voor het niet leveren van de Dienst wanneer dit het gevolg is van onvoorziene omstandigheden of situaties waarover Missionbyrika redelijkerwijs geen controle heeft, inclusief maar niet beperkt tot natuurverschijnselen, oorlog, handelingen van burgerlijke of militaire autoriteiten,… Ook de (tijdelijke) onbeschikbaarheid van hostingservices en de software die Missionbyrika gebruikt en die de Website naar behoren doen functioneren vallen hieronder.

9.2 In het geval van een dergelijke vertraging kan Missionbyrika worden vrijgesteld van de uitvoering van de Dienst voor zover de uitvoering wordt vertraagd of verhinderd door een dergelijke oorzaak.

Artikel 10 - Duur

10.1 De Dienst is steeds voor bepaalde duur tenzij anders in een afzonderlijk overeenkomst is overeengekomen. Na het verstrijken van deze bepaalde duur zal deze Dienst beëindigd worden zonder rekening te houden met enige opzegformaliteit.

Artikel 11 - Herroepingsrecht

11.1 De Gebruiker beschikt over een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen. De Gebruiker hoeft hiervoor geen reden op te geven, maar Missionbyrika kan wel de vraag stellen wat de reden is. De Gebruiker is niet verplicht hierop te antwoorden.

11.2 Indien de Dienst geleverd en gebruikt werd tijdens de bedenktermijn, mag Missionbyrika kosten aanrekenen voor de geleverde prestaties. De Gebruiker dient aan Missionbyrika een evenredig bedrag te betalen voor dat wat al is geleverd op het moment dat de Gebruiker Missionbyrika ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de Overeenkomst. Het bedrag wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

11.3 Alle kosten worden terugbetaald via hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt om de Dienst de diensten te kopen, tenzij de klant vraagt om op een andere manier terugbetaald te worden

Artikel 12 - Varia

12.1 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere dan geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Missionbyrika zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

12.2 De Content wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Indien u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden kan u contact met ons opnemen via info@missionbyrika.be